HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Biogaz - Projekty w Polsce

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

Biogaz - Projekty w Polsce


Biogaz, słoma, zrąbki, wiatr, słońce – w gminach

Ścieki, które grzeją...

Łukasz Legutko 

Kapitał natury, czyli jakość powietrza, gleb, wód oraz lasów może być czynnikiem decydującym o rozwoju gospodarczym regionu. Polskie gminy coraz chętniej i odważniej inwestują w przedsięwzięcia wykorzystujące odnawialne źródła energii: siłę wiatru, rzek, promieniowania słonecznego, ciepło ziemi czy biomasę. Wykorzystanie tych źródeł stanowi jeden z warunków zrównoważonego rozwoju przynoszącego wymierne korzyści ekologiczno – energetyczne.

R E K L A M A


Warszawski Instytut na rzecz Ekorozwoju, instytucja, której misją jest budowanie pomostów między ochroną środowiska, a gospodarką i społeczeństwem, przenoszenie i adaptacja doświadczeń dotyczących ekorozowju z państw wysoko rozwiniętych do warunków polskich, a także inicjowanie i wzmacnianie instytucji działających na rzecz ekorozwoju, zorganizowała po raz pierwszy w Polsce konkurs „Nasza gmina chroni klimat”. Do Instytutu wpłynęło ponad sto prac, nagrodzono sześć z nich. Nagroda to dla gmin możliwość uzyskania dotacji z Fundacji EkoFunduszu (pieniędzy pochodzących z ekokonwersji).

 

Ambitna strategia

 

„Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” przyjęta przez Radę Ministrów zakłada, że do 2010 roku udział energii odnawialnej w zużyciu energii pierwotnej wyniesie około 7,5%, z obecnych 2,5%. Unia Europejska nałożyła na kraje kandydujące wymóg dostosowania poziomu wykorzystania energii z czystych źródeł na poziomie 12% w 2010 roku. - Wiadomo, że tego obowiązku nie uda nam się spełnić – mówi dyrektor Europejskiego Centrum Energetyki Odnawialnej - Grzegorz Wiśniewski, jednocześnie pocieszając, że – gonimy jednak Europę. „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” to ambitny dokument, mobilizujący inwestorów do podjęcia nowych inwestycji. Polska jest pierwszym krajem w Europie Środkowej, który ma taką strategię i zamierza ją konsekwentnie realizować.

Liczba instalacji opalanych drewnem i brykietami ze słomy oceniana jest w naszym kraju już na ponad 100 tysięcy. Łączna moc zainstalowanych dużych elektrowni wodnych to około 630 MW, a małych 160 MW. Posiadamy trzy instalacje geotermalne, 14 sieciowych ferm wiatrowych o łącznej mocy 3,5 MW. Według rządu realizacja celów zawartych w „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” pozwoli na zredukowanie emisji gazów cieplarnianych o około 18 milionów ton oraz stworzenie dodatkowych miejsc pracy.

Cele

Konkurs „Nasza gmina chroni klimat” realizowany przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, a finansowany ze środków Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID) w ramach programu „Partnerstwo dla samorządu Terytorialnego”, ma na celu promowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie ochrony klimatu, jednocześnie włączając społeczności lokalne do międzynarodowych działań na rzecz ochrony środowiska. Konkurs miał za zadanie wypromowanie i udzielenie wsparcia najlepszym, lokalnym projektom, których celem było zmniejszenie emisji tzw. gazów szklarniowych (m.in.: dwutlenku węgla, metanu, tlenku azotu).

Konkurs dotyczył tylko przedsięwzięć planowanych lub takich, których realizacja nie przekroczyła 30% zaawansowania finansowego. Projekt skierowano głównie do gmin, przedsiębiorstw komunalnych, a także innych instytucji czy osób, które uzyskały wsparcie, współfinansowanie ze strony gminnych władz samorządowych. Zgłoszenia nadsyłane przez gminy mogły dotyczyć tylko przedsięwzięć w następujących dziedzinach:

·          Zamiany paliwa kopalnego na źródła odnawialne przy wytwarzaniu energii

·          Budowa nowych instalacji wykorzystujących źródła energii odnawialnej

·          Oszczędzanie energii wytwarzanej z paliwa kopalnego

·          Zagospodarowanie gazów szklarniowych w sposób zmniejszający ich uciążliwość dla środowiska

- Dla gmin zainteresowanych inwestowaniem w odnawialne źródła energii, ochronę klimatu oraz oszczędzanie energii przygotowaliśmy poradnik „Nasza gmina chroni klimat”, dotyczący włączania się lokalnego samorządu do globalnych działań na rzecz ochrony środowiska – mówi dr Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu.

                W ostatecznej ocenie skład Rady Konkurs brał pod uwagę przede wszystkim:

·          Zgodność planowanej inwestycji z planami zaopatrzenia gminy w energię

·          Wielkość ograniczenia lub uniknięcia emisji gazów szklarniowych

·          Wykonalności i poziom rentowności przedstawionego przedsięwzięcia

·          Wiarygodność koncepcji finansowania przedsięwzięcia oraz zdolność podmiotu do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych po uruchomieniu inwestycji stanowiącej przedmiot wniosku

·          Wiarygodność finansowania inwestora w aspekcie możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia

·          Efektywność ekonomiczna inwestycji pod względem redukcji lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych

·          Efekt edukacyjny oraz możliwość powielania proponowanych rozwiązań

·          Oryginalność przedsięwzięcia z punktu widzenia technicznego lub organizacyjnego

·          Poprawność koncepcji technicznej oraz zgodność proponowanych rozwiązań z obowiązującym prawem

 

Dwóch najlepszych

 

W kategorii najlepszych wniosków Rada Konkursu uznała za najlepsze dwa projekty. Pierwszy z nich, zgłoszony przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, zakłada likwidację pieców węglowych w mieście na rzecz zabudowy pompy ciepła jako źródła ciepła instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach mieszkalnych.

Przedmiotem projektu przedstawionego przez Wodzisław Śląski jest zmiana systemu zaopatrzenia w ciepło na potrzeby ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej w dwóch budynkach mieszkalnych na terenie miasta. Budynki pochodzą z lat 50. Obecnie znajduje się tam 37 mieszkań, a także pomieszczenia apteki oraz gabinety lekarskie. Do tej pory ciepło uzyskiwano z indywidualnych pieców węglowych. W przedstawionym wniosku jego autorzy za podstawowy cel uznali ograniczenie niskiej emisji szkodliwych gazów wokół zabytkowego rynku miasta, pochodzącej z ceramicznych pieców węglowych. Cele dodatkowe to: wdrożenie pilotażowej instalacji pozyskiwania ciepła ze źródła energii odnawialnej, zwiększenie sprawności wykorzystania energii pierwotnej, zmniejszenie zanieczyszczenia w mieście, podniesienie komfortu użytkowania lokali, obniżenie zużycia energii w wyniku zastosowania układów automatycznej regulacji w funkcji temperatury zewnętrznej oraz dociepleń przegród zewnętrznych, a także odnowienie elewacji budynków przy rynku starówki Wodzisławia.

                Plan przewiduje na początku modernizację budynków tj. wykonanie prac ocieplających. Pozwoli to na obniżenie zużycia ciepła o około 1520 GJ tj. 51%. Następnie zamontowanie pompy cieplnej, polskiej firmy HIBERNATUS, jako podstawowego źródła ciepła. Dolnym źródłem ciepła dla pompy będzie pionowy, gruntowy wymiennik ciepła. Instalacja c.o. o parametrach 50/35°C zasilana będzie z sieci rozdzielczej prowadzonej w piwnicach budynków. Przewiduje się wykonanie instalacji w układzie horyzontalnym, z odgałęzieniami od głównego pionu rozdzielczego zasilającymi grzejniki w jednym mieszkaniu. Pion rozdzielczy prowadzony będzie na klatce schodowej, pod każdym pionem przewiduje się montaż zaworów ręcznej regulacji przepływu typu Hydrocontrol. Każde odejście wyposażone będzie w układ rozliczeniowy za ciepło. Natomiast w miejsce przygotowania ciepłej wody w podkowach węglowych trzonów kuchennych, zainstalowana będzie instalacja ciepłej wody z centralnym węzłem przygotowania c.w.u. W przejściu między budynkami przewidują autorzy projektu wykonanie krótkiego (około 5 m) odcinka czteroprzewodowej sieci cieplnej w systemie rur preizolowanych łączącej węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicach. Zamontowanych zostanie także 37 kuchni elektrycznych.

                Jak szacują wnioskodawcy z Wodzisławia, redukcja emisji dwutlenku węgla może wynieś nawet do 443 tony rocznie. Autorzy projektu mogą liczyć, dzięki konkursowi, na wsparcie przez EkoFundusz dotacją w wysokości od 30% do 50% kosztów realizacji inwestycji.

R E K L A M A


Drugi w kolejności nagrodzony wniosek pochodzi z Gliwic. Zgłoszony przez Wysypisko Komunalne Zakład Budżetowy Gminy Gliwice zakłada ujęcie i energetyczne wykorzystanie biogazu. Ten projekt także może liczyć na dofinansowanie w wysokości od 30% do 50% kosztów inwestycji. Autorzy wniosku zapowiadają redukcję emisji metanu aż o 80%.

Projekt obejmuje ujęcie biogazu z istniejącego, zamkniętego wysypiska o powierzchni około 15 hektarów i miąższości 12 do 15 metrów, a także budowę elektrowni biogazowej o mocy 640 kW, a docelowo podłączenie również instalacji ujęcia biogazu z nowego wysypiska eksploatowanego od początku 2000 roku. W ramach budowy nowego wysypiska wykonano rurociągi zbiorcze prowadzące od starego i nowego wysypiska, w rejon budowy bioelektrowni oraz studnie odgazowujące na nowym wysypisku.

W rezultacie tej inwestycji autorzy planują zmniejszenie emisji metanu będącego jednym z aktywnych gazów szklarniowych a jednocześnie wyprodukowana zostanie energia cieplna i elektryczna, przez co zmniejszy się zapotrzebowanie na energię pochodzącą z paliw kopalnych.

 

Trzech wyróżnionych

 

W kategorii wyróżnionych wniosków rekomendacje oraz dofinansowanie w wysokości do 30% kosztów inwestycji od EkoFunduszu przyznano trzem gminom.

Pierwszą wyróżnioną została dolnośląska gmina Wińsko za projekt: „Ochrona klimatu i walorów przyrodniczych w gminie Wińsko poprzez wykorzystanie biomasy do celów energetycznych oraz oszczędzanie energii – program pilotażowy”.

Projekt rozwiązuje problem zagospodarowania biomasy uzyskiwanej podczas zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych na łąkach znajdujących się na terenie parku krajobrazowego, to jest ich wykaszanie i odkrzaczanie, koniecznych do ochrony miejsc lęgowych i żerowisk zagrożonych gatunków ptaków. Pozyskana w ten sposób biomasa według wnioskodawców z Wińska zostanie wykorzystana do celów grzewczych w Zespole Budynków Szkolnych. Wymiana dotychczas użytkowanych i wyeksploatowanych kotłów węglowych na kotły na biomasę, a tym samym spalania siana i drewna w miejsce węgla kamiennego pozwoli znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zredukuje ilość powstających odpadów to jest popiołu.

Redukcja zanieczyszczeń powietrza - jak zapewnia wójt gminy – wpłynie również na wzrost walorów turystycznych gminy Wińsko. Jest to szczególnie ważne ze względu na rozwój turystyki – zwłaszcza turystyki przyrodniczej i agroturystyki.

Projekt zakłada modernizację kotłowni Zespołu Budynków Szkolnych. Wymienione zostaną trzy kotły wodne, a także dwa parowe. Łącznie z modernizacją układu grzewczego, wnioskodawcy z Wińska, planują przeprowadzić kompleksową termomodernizację budynków. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wyniesie około 2,5–2,7 mln zł. Realizację przewidziano na miesiące od lipca do października. Po wykonaniu zadania, jak zapewniają wnioskodawcy z Wińska, w kotłowni będą funkcjonować: w ciągu zimowym – dwa kotły o mocy 400 kW każdy (przystosowane do spalania słomy, siana, trocin, zrąbki drzewnej), a w ciągu letnim – trzy kotły o mocy 80 kW każdy. Szacowany efekt ekologiczny po zrealizowaniu projektu to redukcja dwutlenku węgla z obecnych 2217,99 ton rocznie do 609,46 ton oraz dwutlenku siarki z 10,65 ton na 0,33 t.


***
 

Drugim wyróżnionym laureatem konkursu został Tarnów, który wcześniej otrzymał statuetkę dla gminy najbardziej przyjaznej środowisku. Na konkurs pod hasłem „Nasza gmina chroni klimat” ogłoszony przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Gmina Miasta Tarnowa zgłosiła projekt „Wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody w otwartym basenie dziecięcym na kąpielisku Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na górze św. Marcina w Tarnowie”.

Projektowana instalacja grzewcza ma za zadanie podgrzewać wodę w basenie. System ten, jak zapewniają władze Tarnowa, pozwoli na wydłużenie sezonu kąpielowego ze względu na uzyskanie w basenie temperatury wody powyżej 20 st. C w okresie od początku maja do końca września. Wpłynie to również na podniesienie atrakcyjności tego obiektu. Instalacja wyposażona w dwa oddzielne zestawy paneli kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 306 m kw., byłaby jedną z największych tego typu instalacji w Polsce. Umieszczona zostanie na dachach budynków towarzyszących, natomiast pozostała część instalacji będzie znajdować się w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na parterze jednego z budynków. Obydwa zestawy kolektorów będą przekazywać ciepło poprzez wymiennik do wody znajdującej się w basenie. System automatyki w przypadku gdy temperatura wody w basenie osiągnie 25 st. C przełączy przekazywanie wody do zasobnika c.w.u., który z kolei - poprzez inny wymiennik - będzie podgrzewać wodę kierowaną do natrysków. System nie będzie wyposażony w żadne dodatkowe źródło ciepła. W okresie niższych temperatur, aby zmniejszyć stratę ciepła wody w basenie zastosowane zostanie pokrycie z tworzywa zakładane na noc na nieckę basenu.

Ważnym atutem dla realizacji powyższego projektu według wnioskodawców jest klimat Tarnowa. Gmina leży w najcieplejszym rejonie Polski. Tu temperatura roczna wynosi 8,8 stopni C, przy czym biegun ciepła znajduje się właśnie w okolicach góry św. Marcina.

Według szacunków przeprowadzonych przez wnioskodawcę, w wyniku realizacji projektu, redukcja emisji dwutlenku węgla wyniesie 29 ton rocznie.

Budowa instalacji kolektorów słonecznych to efekt uchwalonej przez władze miasta Tarnowa strategii rozwoju do roku 2015, która w ramach działań na rzecz ochrony środowiska w zakresie likwidacji niskiej emisji, przewiduje zastępowanie tradycyjnych kotłowni źródłami energii odnawialnej.

W polityce proekologicznej władz Tarnowa, w ostatnim dziesięcioleciu udało się zmniejszyć w sposób ewidentny emisję zanieczyszczeń energetycznych do powietrza, co jest wynikiem likwidacji 17 lokalnych kotłowni osiedlowych, modernizacji centralnej ciepłowni „Piaskówka” oraz modernizacji wielu kotłowni lokalnych w obiektach oświaty, kultury i innych obiektach użyteczności publicznej.

 
***
 

Budowa elektrowni wiatrowej w Gminie Kisielice (województwo warmińsko–pomorskie) to trzeci wyróżniony wniosek.

- Na terenie gminy pracowały kiedyś wiatrak i- mówi burmistrz Kisielic - Tomasz Koprowiak – to nasunęło nam wniosek, iż można spodziewać się w tych rejonach odpowiednich warunków wiatrowych. Rozpoczęliśmy program pomiarów prędkości wiatru z pomocą Programu Ecolinks w ramach USAID. Pomiary wykazały istnienie potencjału energetycznego wiatru możliwego do technicznego wykorzystania. Planujemy – mówi burmistrz – że wraz z przewidywaną w najbliższych latach poprawą ustawodawstwa dotyczącą wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ze wzrostem cen energii, wraz z dalszym postępem techniki, dostępne w gminie zasoby energii wiatru pozwolą w niedalekiej przyszłości na realizację całkowicie komercyjnych inwestycji w energetyce wiatrowej. Liczymy na to, że wysiłek włożony w stworzenie lepszych warunków dla tego typu inwestycji, w szczególności rozpoznanie zasobów energii wiatru oraz spodziewana poprawa możliwości technicznych przyłączenia do sieci dużych elektrowni wiatrowych, zaowocuje w niedalekiej przyszłości przyciągnięciem większej liczby inwestorów chcących budować wiatraki na terenie naszej gminy – dodaje burmistrz.

W Kisielicach zastosowana zostanie elektrownia wiatrowa typu ENRON WIND 1.5 SL o mocy 1500 kW, z wieżą o wysokości 85 metrów i średnicy wirnika 77 metrów. Roczna wydajność elektrowni według szacunków wyniesie 3600 MWh. Projektowaną elektrownię charakteryzuje przede wszystkim: wysoka wydajność energetyczna, bezpieczeństwo i automatyzacja obsługi, niski poziom hałasu, dobra współpraca ze słabymi sieciami energetycznymi (szczególnie ważne dla inwestycji na wiejskich terenach).

Zastąpienie energii wyprodukowanej w zawodowej elektrowni węglowej energią z elektrowni wiatrowej pozwoli na ograniczenie emisji do atmosfery takich substancji jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły. Redukcja emisji dwutlenku węgla ma wynieść 1,2 tys. ton rocznie.

 – Rozpoczęcie przedsięwzięcia planujemy na sierpień, a zakończenie na grudzień tego roku – mówi burmistrz Kisielic.

Najbardziej oryginalny
 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i ogrzewania obiektów Oczyszczalni Ścieków w Żywcu nagrodzono za „oryginalność”. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu – wnioskodawca projektu, otrzymało pisemną rekomendację do dofinansowania przez EkoFundusz w formie dotacji w wysokości stanowiącej do 30% kosztów realizacji inwestycji.

Cel przedstawionego projektu to ochrona powietrza poprzez wyeliminowanie spalania węgla dla potrzeb ogrzewania obiektów oraz produkcji energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia oczyszczalni ścieków w Żywcu, która to energia produkowana jest w klasycznych elektrociepłowniach.

Projekt zmierza do maksymalizacji wykorzystania energii odnawialnej, którą dysponuje oczyszczalnia ścieków czyli energii biogazu oraz ciepła zawartego w ściekach. Równoległa praca agregatu kogeneracyjnego, produkującego energię elektryczną i cieplną, zasilanego biogazem, oraz pomp ciepła, dla których dolne źródło stanowią ścieki, jest nowatorskim rozwiązaniem w skali kraju. Projektowane rozwiązanie - jak twierdzą wnioskodawcy - może zostać powielone w ramach planowanej rozbudowy oczyszczalni w Żywcu oraz może stanowić rozwiązanie wzorcowe dla innych oczyszczalni ścieków. Wnioskodawcy szacują redukcję emisji dwutlenku węgla na 3,1 tys. ton rocznie.

 
   WASZYM ZDANIEM

autor: kasia (20.12.2008, 21:25:17)
w tej chwili w Kisielicach działa juz pierwsza farma wiatrowa

autor: ania (17.04.2007, 12:43:17)
witam chciałabym dowiedzieć sie czegoś więcej odnośnie projektu czy jest on juz w trakcie realizacji czy sa tam tylko maszty pomiarowe ? pozdrawiam

Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 1+8=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2021 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.