HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Termomodenizacja

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A


Nowy mechanizm finansowy dotyczący energooszczędności.

Paweł Ołubek

Ruszył nowy mechanizm finansowy, którego celem jest wspieranie inwestycji zmniejszających zużycie energii służącej ogrzewaniu i oświetleniu. Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Światowy podpisały umowę o utworzeniu funduszu poręczeniowego wyspecjalizowanego w inwestycjach energooszczędnych. Jednocześnie został uruchomiony fundusz pomocy technicznej, który przewiduje dotacje do audytów energetycznych. Obecnie mechanizm ten jest dostępny jedynie w wybranych oddziałach Banku BISE.

R E K L A M ADla kogo poręczenia? Poręczenia są skierowane do tych klientów, którzy planują realizację dużych inwestycji energooszczędnych wymagających przygotowania obszernej i kosztownej dokumentacji, a jednocześnie mają problemy z przedstawieniem bankowi odpowiednich zabezpieczeń. Przykładowo, dzięki poręczeniom kredyty inwestycyjne mogą być udzielone:

Ruszył nowy mechanizm finansowy, którego celem jest wspieranie inwestycji zmniejszających zużycie energii służącej ogrzewaniu i oświetleniu. Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Światowy podpisały umowę o utworzeniu funduszu poręczeniowego wyspecjalizowanego w inwestycjach energooszczędnych. Jednocześnie został uruchomiony fundusz pomocy technicznej, który przewiduje dotacje do audytów energetycznych. Obecnie mechanizm ten jest dostępny jedynie w wybranych oddziałach Banku BISE.Dla kogo poręczenia? Poręczenia są skierowane do tych klientów, którzy planują realizację dużych inwestycji energooszczędnych wymagających przygotowania obszernej i kosztownej dokumentacji, a jednocześnie mają problemy z przedstawieniem bankowi odpowiednich zabezpieczeń. Przykładowo, dzięki poręczeniom kredyty inwestycyjne mogą być udzielone:

1.Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej realizującym inwestycje związane z obniżeniem energochłonności budynku, które mają problemy z uzyskaniem poręczenia kredytu przez samorząd w wysokości satysfakcjonującej Bank.

2.Przedsiębiorcom modernizujący budynki komercyjne w celu podniesienia standardu powierzchni na wynajem i obniżenia kosztów eksploatacji budynku.

3.Przedsiębiorcy realizujący inwestycje energooszczędne w formuje ESCO - Finansowanie ESCO polega na wykorzystaniu przyszłych oszczędności powstałych z realizacji termomodernizacji na spłatę zobowiązań wobec "trzeciej strony", która pokryła koszt inwestycji. Skrót "ESCO" - Energy Saving Company oznacza firmę oferującą usługi w zakresie finansowania działań zmniejszających zużycie energii. Formułę ESCO można stosować w wielu sektorach budownictwa, gospodarce komunalnej oraz przemyśle, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie występują znaczne oszczędności, np. oświetlenie i ogrzewanie. Najczęściej spotykane inwestycje ESCO to budowa nowych kotłowni zasilających budynki użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwa ESCO najczęściej proponują zabezpieczenie kredytu w postaci cesji przyszłych przychodów przedsiębiorstwa co często jest niewystarczające dla Banku.

4.Właściciele i zarządcy obiektów sportowych planujących modernizację oświetlenia boisk, hal sportowych itp.

5.Prywatni właściciele budynków wielorodzinnych (kamienic) oraz spółdzielnie mieszkaniowe planujące termomodernizację, którzy jako zabezpieczenie proponują cesję wpłat najemców lokali, co w ocenie Banku jest zabezpieczeniem niewystarczającym.

6.Niepubliczne szkoły różnego szczebla oraz prywatne wyższe uczelnie realizujące inwestycje polegające na przebudowie i adaptacji budynków na cele edukacyjne.

Ile wynoszą dotacje do audytów? Bank Światowy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego przygotowały listę audytorów energetycznych obsługujących program, którzy zaakceptowali sztywne warunki wynagradzania:

1.Audyty wstępne – została ustalona standardowa stawka wynagrodzenia za audyt wstępny w wysokości równowartości 100 USD za audyt.

2.Pełne audyty energetyczne typu A – jedynie termomodernizacja. Zostały ustalone zryczałtowane wynagrodzenia w zależności od typu budynku (jednorodzinny, wielorodzinny, komercyjny) jego kubatury oraz obecności źródeł ciepła (kotłownie, węzły cieplne indywidualne i grupowe).

3.Pełne audyty energetyczne typ B – termomodernizacja, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja. Zostały ustalone zryczałtowane wynagrodzenia w zależności od typu budynku, kubatury, źródeł ciepła i dodatkowo powierzchni ogrzewanej.

R E K L A M A


4.Pełne audyty energetyczne typ C – Oświetlenie wewnętrzne i oświetlenie przestrzeni publicznych (zewnętrzne). Zostały ustalone zryczałtowane wynagrodzenia w zależności od powierzchni oświetlanej oraz ilości opraw oświetleniowych. Dotacje za wykonane pełne audyty energetyczne (A,B,C) nie mogą przekroczyć 50% wartości netto faktur i mogą wynieść maksymalnie 5.000 USD.

W przypadku, gdy inwestor posiada już pełny audyt energetyczny, wykonany w okresie ostatnich dwóch lat przez wykonawcę z listy BGK, taki audyt zostanie zaakceptowany jako spełniający wymogi audytu energetycznego dla niniejszego programu i otrzyma dotację w przewidzianej wysokości.

Jeżeli Kredytobiorca posiada pełny audyt energetyczny wykonany przez audytora nie umieszczonego na liście BGK, wykonany w okresie ostatnich dwóch lat, to może otrzymać dotację pod warunkiem pozytywnej weryfikacji przez jednego z audytorów z listy BGK, który zostanie zaangażowany w tym celu przez BGK, przy czym wartość dotacji wyniesie tylko 25% ceny standardowej.

Zakres i warunki realizacji przedsięwzięć energooszczędnych objętych poręczeniami. Przedsięwzięcie energooszczędne, które może być objęte poręczeniami oznacza działanie mające na celu zmniejszenie strat oraz poprawę efektywności wykorzystania energii w budynkach lub źródłach ciepła, miejskich systemach grzewczych i sieciach cieplnych tam, gdzie dostarczana energia jest przynajmniej w 50% wykorzystywana do zapewnienia warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach i podgrzewania wody w budynkach oraz inwestycje w zakresie modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej. Przez budynki rozumie się:

1.budynki przemysłowe, handlowe, wielorodzinne budynki mieszkalne, jednorodzinne budynki mieszkalne, budynki wykorzystywane do wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, wszystkich szczebli, placówki służby zdrowia, szkoły, wyższe uczelnie i placówki kulturalne.

2.budynki zbiorowego zamieszkania o charakterze socjalnym, takie jak dom opieki, dom studencki, internat, hotel robotniczy, dom rencisty itp.

3.budynki stanowiące własność Skarbu Państwa i służące realizacji zadań Państwa, takie jak budynki koszar wojskowych, służby więziennej itp.

Do budynków, o których mowa powyżej uprawniony inwestor posiada tytuł własności, użytkowania wieczystego lub budynek pozostaje w jego zarządzie. Powyższe dotyczy również inwestycji energooszczędnych realizowanych w formule ESCO.

Poręczeniem objęte mogą być następujące przedsięwzięcia energooszczędne:

1.modernizacja przegród zewnętrznych w budynkach,

2.naprawa i uszczelnienie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej,

3.wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na nową,

4.ocieplenie wszystkich typów przegród zewnętrznych, w tym ocieplenie dachów, stropodachów ścian zewnętrznych, ścian oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nie ogrzewanych, podłóg na gruncie, stropów nad piwnicami, itp.,

5.zastosowanie systemów i układów umożliwiających pasywne wykorzystanie energii słonecznej (werandy słoneczne, izolacje transparentne itp.),

6.modernizacja źródeł ciepła, systemów i instalacji grzewczych w budynkach oraz modernizacja źródeł ciepła i systemów przesyłowych i sieci ciepłowniczych, z których dostarczana energia jest w przynajmniej 50% używana do zapewnienia warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach i podgrzewania wody w budynkach,

7.modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach,

8.modernizacja systemów wentylacji naturalnej i mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji,

9.modernizacje wewnętrznego i zewnętrznego oświetlenia budynków oraz inwestycje w zakresie modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej,

10.instalacja odnawialnych źródeł energii służących przede wszystkim zaspokojeniu wewnętrznych potrzeb w zakresie dostaw energii budynku lub grupy budynków stanowiących jedną własność lub znajdujących się pod zarządem jednego podmiotu.

Jaka jest procedura aplikowania o poręczenie i dotację? Potencjalny inwestor wyrażając zainteresowanie poręczeniem nawiązuje kontakt z Bankiem celem uzyskania finansowania projektu. Pracownik Banku przedstawia inwestorowi listę audytorów zaakceptowanych przez Bank Światowy oraz BGK, z której to listy inwestor wybiera wykonawcę wstępnego audytu energetycznego. Jednocześnie Bank bezpłatnie wykonuje wstępną analizę sytuacji finansowej inwestora. Koszty wykonania audytu wstępnego są w całości pokrywane przez BGK ze środków Banku Światowego. W przypadku gdy audyt wstępny wykazuje potencjał oszczędności energii i analiza finansowa przynosi wynik pozytywny, inwestor otrzymuje list intencyjny Banku, gdzie stwierdza się, że po spełnieniu warunków finansowych, w tym po przedstawieniu odpowiedniego zabezpieczenia oraz po potwierdzeniu pozytywnych wyników inwestycji przez pełny audyt energetyczny Bank wyraża zainteresowanie finansowaniem. List Intencyjny jest warunkiem koniecznym otrzymania przez Kredytobiorcę dotacji Banku Światowego do wykonania pełnego audytu energetycznego. Następnie Bank kredytujący składa w BGK wniosek o poręczenie spłaty kredytu wraz z kopią listu intencyjnego oraz wynikami audytu wstępnego. W terminie maksymalnie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie poręczenia wraz z wymaganymi załącznikami BGK przeprowadza weryfikację i analizę przedłożonych dokumentów oraz zatwierdza wniosek o udzielenie poręczenia. Ostatnim etapem jest podpisanie umowy kredytowej i realizacja inwestycji.

Dodatkowe wymagania wobec inwestora – kredytobiorcy Bank Światowy kierując do Polski środki mające wspierać efektywność energetyczną przedstawił wymogi środowiskowe, które musi spełnić każdy inwestor korzystający z poręczenia i dotacji do audytu energetycznego. Inwestorzy – kredytobiorcy zobowiązani są do przeprowadzenia analizy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Oznacza, to że do Banku będzie trzeba dostarczyć nie tylko dokumentację finansowo – księgową, ale również pozwolenia na budowę, sprawozdania i raporty z realizacji prac.

Ile trzeba zapłacić za poręczenie? Z tytułu zawarcia umowy poręczenia spłaty kredytu należy wnieść jednorazową opłatę prowizyjna, której wysokość zależy od okresu ważności poręczenia: 1.1,0% kwoty poręczenia, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do 1 roku, 2.1,2% kwoty poręczenia, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 1 rok, lecz nie dłuższy niż 2 lata, 3.1,4% kwoty poręczenia, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 2 lata, lecz nie dłuższy niż 3 lata, 4.1,6% kwoty poręczenia, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 3 lata, lecz nie dłuższy niż 4 lata, 5.1,8% kwoty poręczenia, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 4 lata, lecz nie dłuższy niż 5 lat, 6.2% kwoty poręczenia, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres dłuższy niż 5 lat.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że Bank kredytujący może w przypadku poręczenia BGK spojrzeć bardziej łaskawym okiem na wysokość oprocentowania kredytu, gdyż tego typu zabezpieczenie jest wygodniejsze dla banku niż na przykład przewłaszczenie instalacji ciepłowniczej.

Podsumowanie

Uruchomienie przez Bank Światowy i Bank Gospodarstwa Krajowego systemu poręczeń kredytowych otwiera możliwości otrzymania kredytów przez inwestorów, którzy do tej pory nie mogli sprostać wymaganiom banków komercyjnych w zakresie zabezpieczeń. Poręczeniami mogą być objęte kredyty termomodernizacyjne, zwykłe kredyty inwestycyjne i kredyty z linii międzynarodowych zaś kredytobiorcami mogą być nie tylko właściciele, użytkownicy wieczyści ale i zarządcy nieruchomości. Tak szerokie możliwości wykorzystania poręczeń wraz z dopłatami do audytów otwierają możliwości realizacji inwestycji przez inwestorów, którzy po długotrwałych nieskutecznych bojach o uzyskanie poręczenia gminy lub powiatu najczęściej rezygnowały z inwestycji. Uruchomienie omówionego mechanizmu finansowego jest jedyną „deską ratunku” dla wielu inwestorów w czasach gwałtownie rosnących cen na gaz, olej napędowy oraz węgiel.

Autor jest ekspertem Banku BISE w zakresie finansowania inwestycji samorządowych i wspólnot mieszkaniowych.
   WASZYM ZDANIEM
Brak wypowiedzi
Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 4+2=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2022 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.