HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Biogaz

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A

Biogazownie – tak, ale czy rolnicze?

Po latach utożsamiania problematyki energii odnawialnej z energetyką wiatrową i spalaniem biomasy w ciągu ostatnich miesięcy daje się zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania tematyką biogazu i biogazowni.
Obserwujemy, w jakim tempie w ciągu ostatnich lat wzrósł status biogazowni na zachodzie Europy – z instalacji utylizujących odpady rolnicze do instalacji energetycznych, zaprojektowanych w celu maksymalizowania produkcji energii elektrycznej z dostępnych oraz specjalnie w tym celu uprawianych kosubstratów. To, co się dzieje w Niemczech, można określić jako boom inwestycyjny. Jak donosi niemiecka organizacja Fachverband Biogas, w 2005 r. biogazowniom przybyło 250 MW zainstalowanej mocy elektrycznej.
Przykład niemiecki jest przypadkiem szczególnym, ponieważ rząd stworzył tam specyficzne warunki rozwoju biogazowni rolniczych, oferując poprzez mechanizmy cenowe odbiór wyprodukowanej w nich energii elektrycznej po cenie ponad dwukrotnie wyższej niż jest w stanie uzyskać (uwzględniając sumaryczną cenę „czarnej” energii i świadectw pochodzenia) identyczna instalacja zbudowana w Polsce. Jest kwestią do dyskusji, czy należy traktować to jako fanaberię bogatego kraju, czy sposób na pobudzenie lokalnej gospodarki, stworzenie całej branży usług inwestycyjnych i dostarczenie zatrudnienia producentom rolnym.
Nie tylko jednak Niemcy inwestują w biogaz. W latach 2004-2005 produkcja biogazu w Unii Europejskiej wzrosła o 16% (łącznie z biogazem pozyskiwanym na składowiskach odpadów i oczyszczalniach ścieków)1.
Osobnym zagadnieniem jest możliwość postrzegania zjawiska powstawania nowych biogazowni jako procesu przygotowania do korzystania na szeroką skalę z odnawialnych paliw gazowych. Biogaz można nie tylko spalać, ale również oczyszczać i sprężać, a następnie napędzać nim pojazdy. Nie każdy wie, że wskaźnik EROEI (Energy Returned On Energy Invested) jest dla biogazu wyraźnie wyższy niż dla biopaliw, więc z punktu widzenia rachunku energetycznego produkcja biogazu jest technologią bardziej perspektywiczną niż produkcja np. biodiesla.

R E K L A M A
Koszt technologii biogazowej

Oczywistym pytaniem jest to o koszt technologii biogazowych. Zanim padnie próba odpowiedzi, warto zwrócić uwagę na jeden istotny fakt: w Polsce dla instalacji OZE produkujących energię elektryczną przyjęło się podawać wartość nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do mocy zainstalowanej, a nie zdolności produkcyjnych, co prowadzi do błędów przy próbach porównania technologii.
Na przykład w uproszczeniu można przyjąć, że koszt wybudowania elektrowni o mocy 1 MW wynosi 1 mln euro dla technologii wiatrowej oraz 3,5 mln euro dla technologii biogazowej. Część osób, która na tej podstawie doszła do wniosku, że technologia biogazowa jest 3,5-krotnie droższa od wiatrowej, popełniła błąd. W rzeczywistości można przyjąć, że w ciągu roku taka elektrownia wiatrowa wyprodukuje 1,75 MWh energii elektrycznej, natomiast biogazowa 7,5 MWh, a więc ponad czterokrotnie więcej. Wskaźnik nakładów inwestycyjnych na osiągniętą moc jest więc korzystniejszy dla biogazowni.
W rzeczywistości sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. Nakłady inwestycyjne będą zależały od wielkości instalacji, konkretnej lokalizacji i dostępu do substratów oraz celu budowy biogazowni, a co się z tym wiąże, od stopnia zaawansowania zastosowanej technologii. Inaczej będą kształtowały się koszty dla prostej biogazowni wybudowanej w celu przerabiania gnojowicy (co zdarza się coraz rzadziej), inaczej dla biogazowni kofermentacyjnej, a jeszcze inaczej dla biogazowni w technologii niemieckiej „NaWaRo”.
Dla celów prostych analiz można przyjąć, że w zakresie mocy elektrycznej silnika od 300 do 1000 kW koszt technologii biogazowej typu „NaWaRo” wynosi od 3 do 4 tys. euro/kW, co oznacza, że instalację o mocy ok. 500 kW można wybudować za 1,5-2 mln euro. Różnica w wartościach nakładów wynika przede wszystkim ze zróżnicowania technologicznego i cen oferowanych przez dostawców. Należy pamiętać też, że oferta dostawcy technologii nie zawsze zawiera wszystkie elementy konieczne do zbudowania elektrowni biogazowej – w polskich warunkach do ceny ofertowej często trzeba dodać koszt budowy laguny, przyłącza energetycznego, prac ziemnych oraz koszty związane z przygotowaniem inwestycji i uzyskaniem odpowiednich zezwoleń.
Jako rozwiązanie alternatywne można przyjąć, że koszt samodzielnej budowy taniej biogazowni będzie wynosił 2 tys. euro/kW. Do rozwiązania pozostają wtedy jednak dwa problemy: paradoksalnie problem ze sfinansowaniem inwestycji (mimo że będą mniejsze nakłady) oraz wydajność instalacji. W przypadku braku generalnego wykonawcy i dostawcy technologii banki raczej nie zdecydują się na udzielenie kredytu inwestycyjnego, więc w większym stopniu trzeba będzie finansować biogazownię ze środków własnych. A z drugiej strony średnia wydajność „tanich” biogazowni niemieckich sprzed kilku lat wynosiła 63%-68% (5,5-6 tys. godzin w przeliczeniu na pełne wykorzystanie zainstalowanej mocy elektrycznej w ciągu roku), co oczywiście miało wpływ na ich wyniki finansowe.

R E K L A M A
Ekonomika biogazowni

Biogazownie mogą uzyskiwać przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wraz ze świadectwami pochodzenia, energii cieplnej, usługi utylizacyjnej, odpadu pofermentacyjnego jako nawozu organicznego oraz „unikniętej” emisji poprzez udział w programach JI.
Najbardziej oczywiste są przychody z tytułu produkcji odnawialnej energii elektrycznej – w tym roku łączna cena przekroczyła już 330 zł/MWh.
Możliwość sprzedaży energii cieplnej zależy od zlokalizowania instalacji, zresztą wysokość przychodów z tego tytułu nie jest wysoka, chociaż ma znaczenie dla uzyskania rentowności instalacji w warunkach polskich. Sprzedaż odpadu pofermentacyjnego jest możliwa, aczkolwiek dopiero w przyszłości, kiedy uda się przekonać do tego nawozu polskich rolników. Do tego momentu należy raczej liczyć się z ponoszeniem kosztów. Sprzedaż „unikniętej” emisji CO2 i w małym stopniu CH4 jest teoretycznie możliwa, ale nie dla pojedynczej biogazowni, ponieważ projekt będzie za mały.
Natomiast należy bardzo poważnie przyjrzeć się możliwości uzyskiwania dodatkowych przychodów przez biogazownię poprzez przyjmowanie do utylizacji odpadów z przemysłu rolno-spożywczego. Odpady takie nie tylko mogą zwiększyć wydajność produkcji biogazu, ale również mają swoją cenę na rynku za ich utylizację, co w pozytywny sposób wpływa na rentowność funkcjonowania instalacji biogazowej.

Analiza porównawcza

W analizie opartej na autorskim modelu techniczno-ekonomicznym funkcjonowania biogazowni założono budowę i eksploatację dwóch instalacji o tej samej mocy elektrycznej – 511 kW. Pozostałe parametry obu biogazowni są inne ze względu na zróżnicowanie substratów, a więc inny proces technologiczny. Model uwzględnia wiele założeń – od biotechnologicznych, poprzez bilanse cieplne, energetyczne i masowe, założone koszty, aż do wyników finansowych.
W przykładzie biogazowni rolniczej przyjęto budowę typowej biogazowni przetwarzającej gnojowicę świńską i kiszonkę z kukurydzy. Do wyprodukowania odpowiedniej ilość metanu do zasilenia silnika o mocy 511 kW niezbędne jest przerobienie w instalacji w ciągu roku 30 tys. ton gnojowicy oraz 7 tys. ton kiszonki z kukurydzy (łącznie 37 tys. ton biomasy). Aby proces fermentacji przebiegał wydajnie, biogazownia ta musi zostać wyposażona w zbiorniki fermentacyjne o łącznej pojemności 3,9 tys. m3, dodatkowo niezbędna jest laguna na płyn pofermentacyjny o objętości blisko 12 tys. m3. Silnik, fermentory i laguna stanowią ok. 70% kosztu całkowitego inwestycji, który – po uwzględnieniu pozostałych elementów (przyłącze energetyczne, zbiornik na kiszonkę, prace ziemne, projekty, dokumentacja, pochodnia biogazowa, zabezpieczenia itp.) – został określony na wartość ok. 6,6 mln zł.
Biogazownia rolniczo-utylizacyjna zakłada przetwarzanie również odpadów z przemysłu spożywczego oraz pomocniczo innych, zawierających węgiel organiczny. Biogazownia taka jest nieco bardziej złożona ze względu na bardziej skomplikowany proces technologiczny, natomiast paradoksalnie nakłady inwestycyjne mogą być niższe niż w przypadku biogazowni rolniczej. Dla uzyskania tego samego efektu energetycznego przetwarza się mniej biomasy, za to jest ona bardziej wydajna. Instalacja potrzebuje tylko 25,5 tys. ton biomasy, a więc o ponad 30% mniej niż w biogazowni rolniczej, co pociąga za sobą niższe nakłady inwestycyjne na fermentory i lagunę.
Natomiast wynik finansowy obydwu biogazowni, przedstawiony w tabeli, nie wymaga komentarza i odpowiada na postawione pytanie: czy opłaca się w Polsce budować typowe biogazownie rolnicze?

Źródła
1. Obliczenia własne na podstawie 2006 Biogas Barometr, EurObserv’ER.

Marek Jóźwiak, ZENERIS

Efekt finansowy

Biogazownia rolnicza

Biogazownia rolniczo-utylizacyjna [PLN]

Przychody operacyjne

1 494 894

1 944 008

Sprzedaż energii elektrycznej

1 231 803

1 243 627

Sprzedaż ciepła

263 091

275 381

Przychód z „gate fee”

-

425 000

Koszty operacyjne

1 705 003

1 354 137

Koszt zakupu/produkcji substratów

420 000

240 000

Koszt utylizacji odpadu/rozlania nawozu

315 038

214 201

Utrzymanie i wymiana generatorów

160 134

161 672

Pozostałe koszty operacyjne

281 830

274 265

Amortyzacja

528 000

464 000

Zysk operacyjny

-210 108

589 871

Koszty finansowe (średnia z 10 lat)

152 460

133 980

Zysk netto

-362 568

369 272

   WASZYM ZDANIEM

autor: Mirosław Piatkowski (21.10.2013, 14:41:30)
A w Azji przy prawie każdym domu gdzie są odchody zakopuje sie worek z plastyku i wytwarza sie gaz używany do np gotowania

autor: MarcusElectrus (25.04.2011, 21:54:40)
Kompletnie nierzetelny tekst. Błędy w jednostkach. Silnik jest odbiornikiem a nie generatorem prądu. Miarą biomasy jest sucha masa, a nie masa gnojowicy czy innego wilgotnego surowca. Poza tym ciekawe kto wybudował biogazownię dającą 362 568 złotych/euro/dolarów(?) strat? Autor wykorzystał zasadę: Jak nie wiesz co mówisz to mów niewyraźnie. :). A czy autor sugeruje, że biogazownia "rolnicza" nie służy do utylizacji? Czyli rolnicy zużywają tam zboże, ziemniaki i inne produkty rolne? ...

autor: sympatyk (15.03.2011, 20:31:32)
To jest bardzo ciekawy tekst. Wynika z niego, że elektrownia wiatrowa pracujeśrednio 1,75h/rok, a biogazowa 7,5h/rok. Jeżeli reszta informacji tam zawartych jest równie wiarygodna to współczuję Ecoeurope.pl

autor: gugiel (17.11.2009, 08:19:19)
Wszyscy czekają na informacje. ciekawe kiedy jakiś łoś się zgłosi zeby do wszystkich zainsteresowanych dzwonic albo im informacje wysyłać. moze fundacje imienia wikipedii zrobimy i będziemy pomagać w posługiwaniu się internetem

autor: KWM (11.05.2009, 19:29:38)
Dzień dobry. Poszukuję informacji na temat produkcji i wykorzystania biogazu. Potrzebuje informacji na temat literatury: książek, czasopism branżowych. Dopiero zaczynam zbierać informacje. Chętnie podejmę współprace odnośnie wymiany informacji o fachowej literaturze, publikacji oraz artykułów odnoście biogazu. Jestem również zainteresowany odkupieniem literatury i czasopism na temat biogazu. Osoby zainteresowane współpracą proszę o odpowiedź na adres: cristoff-voj@wp.pl

autor: Łukasz (12.01.2009, 12:53:39)
poszukuję informacji na temat produkcji i wykorzystania biogazu ( Biogazownie ). jeżeli ktoś posiada jakieś materiały lub wie gdzie mogę je dostać to bardzo bym prosił o kontakt mój e mail lw85@o2.pl

autor: julita_t@poczta.onet.pl (20.11.2008, 17:06:27)
Piszę prace inzynierską na temat koncepcji odgazowania rekultywowanego składowiska. Potrzebuję jak najwięcej informacji na temat między innymi bogazu. Może ktos zna pewne żródła (internet, książki, czasopisma).

autor: pigsin@wp.pl (29.09.2008, 12:46:41)
w dniu 24.10.2008 organizujemy wyjazd do czech w celu zapoznania się z instalacją biogazowni.Chętnych proszę o kontakt ,tel.0601 568582

autor: Piotr (10.09.2008, 11:49:23)
również poszukuję informacji na temat produkcji biogazu. Teść posiada fermę drobiu plus kilka okolicznych ferm z których można pozyskiwać substrat do produkcji biogazu Interesują mnie informacje poczynając od ilości biomasy przy której budowa takiej instalacji jest opłacalna, przez wszelkie kwestie techniczne i prawne związane z instalacją, aż po utylizację produktów powstałych po fermentacji. Kontakt: pitzube@poczta.onet.pl

autor: Robert (08.09.2008, 16:13:56)
temat jest faktycznie interesujący, poszukuję informcji na temat procesu technologicznego, sprzętu, wymogów prawnych niezbędnych do produkcji biogazu. Proszę o kontakt na numer 601811149

autor: Robert (08.09.2008, 16:12:59)
temat jest faktycznie interesujący, poszukuję informcji na temat procesu technologicznego, sprzętu, wymogów prawnych niezbędnych do produkcji biogazu.

autor: xxx (22.07.2008, 20:29:19)
pracowałem przy budowie biogazowni w de.lepiej wydajny jest olej zbiogazowany

autor: stan (16.01.2008, 09:50:49)
poszukuję dokumentacji technicznej dotyczącej produkcji biogazu. Będę wdzięczny za wszelkie informacje.

autor: tig (05.01.2008, 20:06:22)
Ja tez jestem zajnteresowany posiadam grunty rolne mozliwosci na budowe itd... jezeli ktos by mugl pomuc i dac namjary na kogos kto sie tym zajmuje bylbym wdzieczny tel 692181021

autor: santech_356@poczta.onet.pl (05.01.2008, 15:34:35)
W związku z zainteresowaniem Inwestora BIOGAZOWNIĄ fermy trzody chlewnej jesli to możliwe proszę o podanie odpowiedzi na następujace pytania w imieniu Inwestora: 1. warunki podpisania umowy na wykonanie inwestycji 2. jaka musi być odległość obiektów biogazowni od sąsiednich działek 3. gdzie można zlokalizować pochodnie do spalania biogazu 4. jaka musi być odległość lini energetycznej napowietrznej od obiektów biogazowni 5. jaka jest strefa bezpieczeństwa wokół obiektów biogazowni i czy w strefie bezpieczeństwa można lokalizować innne urządzenia 6. czy w pomieszczeniu silnika agregatu można magazynować olej maszynowy ponad 200 kg Proszę o podanie informacji jeśli jest to możliwe do godziny 10.00 - 07.01.08 ponieważ Inwestor musi podjąć decyzję o wyborze unieszkodliwiania gnojowicy . Z poważaniem R. Frąckowiak

autor: ADAM (31.12.2007, 11:26:20)
Jestem bardzo zainteresowany budową takiej biogazowni posiadam własne grunty orne i miejsce na budowę takiej biogazowni .Jeżeli ktoś wie z kim ewentualnie można się kontaktować to proszę o pomoc.... 663-695-605

autor: szymon (03.12.2007, 08:05:49)
potrzebuje informacji na temat biogazowni rolniczych.... jestem zainteresowany tym tematem. jesli ktos moglby mi pomoc w tej kwestii to bede wdzieczny.jakies kontakty,nr tel.... itp moj nr 663922637 ps. moze ktos da mi kontakt do biogazowni w duchnowie kolo gdanska????

autor: king115 (15.11.2007, 07:57:55)
ja miałem okazję pracować w Austrii przy takiej biogazowni była to druga w tym kraju wybudowana w 1994 ra w tej chwili wybudowano 2 lata temu kontenerową jest ona wdrożeniowa 1 w tym kraju powiem krótko rewelka 200m3 gazu na dobę 97% czystego metanu http://www.biogas-netzeinspeisung.at/anlagenbeispiele/pucking.htmlzresztą podaję stronę można ich odwiedzić po uzgodnieniu terminu

autor: tkgubin@o2.pl (27.10.2007, 16:36:01)
Ciekawe ile kg/ ton trawy można uzyskać rocznie z 1 ha ziemi i czy uzyskując z tej trawy biogaz ogrzeje się dom w sezonie zimowym ?

autor: qxz (15.10.2007, 09:17:23)
ciekawe

autor: wan (20.07.2007, 11:42:22)
brak inf.o zakazie usuwania pofermentacyjnych odpadow stalych i plynnych na pola jako nawoz ,co z dyrektywa w tej sprawie ?

autor: Tonik (27.03.2007, 13:33:46)
dzisiejszość - 2,5 % energii pozyskuje się z spalania i współspalania biomasy

autor: luckdol (05.03.2007, 00:17:51)
to przyszłość

Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 9+9=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2022 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.